Az intézménybe való beiratkozással a tanuló és hozzátartozói elfogadják az intézmény nevelési alapelveit, a házirend betartását vállalják.

A házirend a vonatkozó jogszabályokkal és az iskola egyéb belső dokumentumaival együtt érvényes.

Általános rendelkezések:

A házirend

A házirend a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény (a továbbiakban: intézmény) belső jogi szabálya. Rögzíti az iskola, a kollégium és a gyermekotthon működésének rendjét, a gyermek életkorához, egészségi állapotához igazodva a gyermekek jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének szabályait, eligazítást nyújt az iskolai, a kollégiumi és a gyermekotthoni élettel kapcsolatos kérdésekben. A házirend összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény más belső szabályzataival.

Az intézménybe való beiratkozással a tanuló és hozzátartozói elfogadják az intézmény nevelési alapelveit, a házirend betartását vállalják.

A házirend a vonatkozó jogszabályokkal és az iskola egyéb belső dokumentumaival együtt érvényes.

A házirend hatálya

A házirend személyi hatálya kiterjed az iskola és a kollégium tanulóira, a gyermekotthonban elhelyezett gyermekekre (a továbbiakban együtt: tanuló, vagy diák, vagy gyermek, vagy növendék) és szüleikre valamint más törvényes képviselőikre továbbá az intézmény vezetőire, dolgozóira.

A házirend területi hatálya kiterjed a Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthonra (1121 Budapest, Hegyhát u. 19. valamennyi helyiségére: tantermeire, szobáira, irodáira és az épülethez tartozó területre.)

Iskolai (erdei iskolai) rendezvényekre, és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényekre (iskolai kirándulásokra illetve táborozásokra), amennyiben az iskola szervezésében történik.

A házirend elkészítése, elfogadása, jóváhagyása

A házirendet az iskola igazgatója készíti el. Az iskolai és a kollégiumi házirend elfogadása a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik. A diákönkormányzat és a szülői választmány véleménynyilvánítási jogot gyakorol a házirend elfogadáskor. Az iskolai és kollégiumi házirend az igazgató jóváhagyását követően kerül bevezetésre.

A házirend módosítása

A házirend megváltoztatható. A házirend módosításra akkor kerülhet sor, ha a jogszabályi rendelkezések megváltoznak, vagy ha az egyetértési jogot gyakorló bármely közösség kéri a változtatást.

A házirend nyilvánossága

A házirend nyilvános, a hirdetőtáblán, a könyvtárban olvasható, valamint minden tanulócsoport, és a diákönkormányzat rendelkezik 1-1 példánnyal.

A hatályos házirendet az intézmény honlapján közzétesszük.

A tanulói jogok gyakorlásának módjai

A tanuló - tanulói jogviszonyon alapuló - jogait a beíratás illetve az intézményben történő elhelyezés napjától gyakorolja. Egyes jogok azonban (pl. választási jogok, együttműködési jogok, stb.) csak az első tanév megkezdése után illetik meg a tanulót.

A tanulónak joga, hogy:

 • képességeinek, adottságainak megfelelő oktatásban, nevelésben részesüljön,
 • biztonságban, egészséges körülmények között, személyiségét, emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartva neveljék, oktassák, védelmet kapjon minden fizikai és lelki erőszakkal szemben, sérelme esetén, panaszával az intézmény vezetőjéhez, az osztályfőnökhöz, nevelőjéhez, valamint a diákönkormányzat vezetőjéhez forduljon,
 • érdeklődésének megfelelő szakköri foglalkozáson vegyen részt,
 • iskolán kívüli művészeti, kulturális és ismeretterjesztő köröknek, sportegyesületnek tagja legyen,
 • tanulmányi versenyen, kulturális rendezvényeken szerepeljen, részt vegyen a belső iskolai versenyeken, valamint iskolán kívül, ha a megfelelő szintet eléri,
 • véleményét elmondja, személyét érintő ügyekben panasszal éljen, kérdéseire választ kapjon, javaslatot tegyen az iskolai élettel kapcsolatban, döntések meghozatalában személyesen vagy képviselő útján vegyen részt, melynek helye: a diákönkormányzat megbeszélései, az osztályfőnöki órák, egyéni meghallgatás,
 • származása, adottságai, képességei, lelkiismereti meggyőződése miatt hátrány ne érje, vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását,
 • igénybe vegye az iskolában, a kollégiumban, a gyermekotthonban rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket (sporteszköz, sportpálya, tornaterem, könyvtár, számítógép, stb.) azokat használati rendjének, nyitva tartásának megfelelő módon, pedagógus felügyelete mellett használja,
 • vallás - és hitoktatáson vegyen részt,
 • rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, egészségügyi panasza esetén az orvosi rendelőben jelentkezzen,
 • az iskolában, a kollégiumban, a gyermekotthonban - családja anyagi helyzetétől függően – kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön,
 • személyesen vagy képviselő útján részt vegyen a diákokat érintő döntések meghozatalában,
 • választhat és választható lehet, melynek szabályait a diákönkormányzat határozza meg,
 • hozzájusson jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, ennek érdekében osztályfőnökéhez, nevelőjéhez, diákönkormányzathoz, gyermekjogi képviselőhöz forduljon, valamint a jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon,
 • érdemjegyeiről, tanári bejegyzésről folyamatosan értesüljön, adatait az iskola biztonságosan tárolja
 • jogai megsértése esetén – jogszabályban meghatározottak szerint – eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot.
 • A tanulónak a tanulói jogok gyakorlásához az intézménytől minden szükséges információt meg kell kapnia. Az iskolával kapcsolatos, a tanulói jogokat is érintő jogszabályok a könyvtárban megtalálhatók.

A tanulói kötelezettségek gyakorlásának módjai

A tanulónak kötelessége,hogy:

 • társai jogait ne sértse, tartsa tiszteletben az iskola, a kollégium, a gyermekotthon vezetői, tanárai, alkalmazottai valamint tanulótársainak emberi méltóságát,
 • részt vegyena kötelező és választott foglalkozáson, szakmai gyakorlaton, eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően tanuljon,
 • közreműködjön saját környezetének, az általa használt eszközök rendben tartásában, rendezvények előkészítésében, lezárásában,
 • megtartsa a tanórai, tanórán kívüli foglalkozások, a gyakorlati képzés, a helyiségek és az iskolához tartozó területek rendjét,
 • óvja saját és társai testi épségét, egészségét, biztonságát, haladéktalanul jelentse a másokat veszélyeztető állapotot, balesetet, a tűzvédelmi szabályokat tartsa be,
 • hiányzásait igazolja,
 • egészségügyi szűrővizsgálaton, fogászati ellenőrzésen vegyen részt,
 • óvja a személyi és közösségi tulajdont, a rongálást, lopást, károkozást jelentse,
 • az öltözete ápolt, az alkalomnak, időjárásnak megfelelő legyen, testi higiéniája megfelelő legyen, másokat ne zavarjon,
 • ünnepségen ünnepi öltözetet, a testnevelés órán tornaruházatot és tornacipőt viseljen,
 • tartsa be a szervezeti és működési szabályzatban, valamint a házirendben foglaltakat.

Az iskolai házirend

A tanulói munkarend

A tanítás az órarend és a csengetési rend szerint zajlik. Az iskola alsó és felső évfolyamain, a speciális szakiskolában, a tanulók képességeihez, terhelhetőségéhez igazodva ettől eltérő módon is történhet.

A tanítás reggel 8 órakor kezdődik. Minden tanuló 8 óra előtt 5 perccel elfoglalja helyét az osztályban.

A tanítási óra ideje: 45 perc

A szünetek 10 percesek, a tízórai szünet 20 perces. Ebéd a 6. vagy 7. tanítási óra után az aktuális órarend szerint.

Csengetési rend:

 1. 8.00 –8.45
 2. 8.55 –9.40
 3. 10.00 –10.45
 4. 10.55 – 11.40
 5. 11.50 – 12.35
 6. 12.45 – 13.30
 7. 13.40 – 14.25

Az igazgató rövidített órákat rendelhet el.

A délutáni foglalkozások, szakkörök, tanulószoba rendje és ideje:

Tanulószoba 13:40-17:00 óráig vehető igénybe.

Szakkörök és tanórán kívüli foglalkozások az iskolában általában 13:30-16:00 között kerülnek megtartásra. Az egyes foglalkozások pontos ideje külön kerül meghatározásra félévenként.

A tanórai foglalkozások rendje

Az iskolában reggel legkésőbb 7:45-re meg kell érkezni a tanításra felkészülten. Tisztán, kipihenten, a felszereléssel együtt.

A diákok az iskolába megreggelizve érkezzenek. A megfelelő étkezés biztosítása szükséges az egész napos tanításhoz.

A könyvet, füzetet, az órai felszerelést a tanóra megkezdése előtt kell a padra kikészíteni. A tanítás alatt a tanulók képességeiknek megfelelően, tanár útmutatása alapján, figyelmesen végzik munkájukat. A tanórát, a diákok vagy a tanár munkáját zavarni étkezéssel, közbeszólással, beszéddel nem lehet. Az iskolai munkát zavaró bármilyen eszköz használata tilos.

Az a tanuló, aki a tanóra megtartását lehetetlenné teszi, önmaga vagy társai épségét veszélyezteti (ezt az éppen szolgálatot teljesítő pedagógus ítéli meg), az önmaga és társai védelme érdekében a tanórán vagy egyéb foglalkozáson nem vehet részt. Ilyen esetben a foglalkozást tartó tanár értesíti az igazgatóhelyettest, ill. szükség esetén az egészségügyi dolgozót, akik megteszik a szükséges intézkedéseket és értesítik a szülőt. Ha a tanuló távolléte mulasztásnak számít, azt igazolatlannak kell tekinteni.

A számítógépes tantermekben étel és ital fogyasztása nem engedélyezett. A diákok az ebédlőben, ill. a folyosókon elhelyezett asztaloknál ülve étkezhetnek.

Tanítási órán mobiltelefon nem használható. Internet csak tanári engedéllyel használható. Csak az engedélyezett honlapok látogathatók.

Egy tanítási napon két témazáró dolgozat íratható, melyet a tanár előtte lévő órán jelez.

A tornaórán balesetvédelmi okból tilos a fülbevaló, egyéb testékszer, lánc és karóra viselése.

A gyakorlati foglalkozáson csak a tanár felügyelete mellett tartózkodhatnak a tanulók. Mindenki köteles betartani a balesetvédelmi előírásokat, a szerszámok használatának rendjét. A gyakorlati foglalkozások a munka jellegének és a tanulók sajátosságainak figyelembe vételével összevonhatók, szünetek egyéni ütemben tarthatók. A számítógépes munkatevékenység során óránként 10 perc szünet megtartása kötelező. A számítógépes munkatevékenység közbe a tanár a szükségleteknek megfelelően beiktathat rövid mozgásos gyakorlatokat.

Speciális szakiskolában, készségfejlesztő speciális szakiskolában az elméleti oktatás tantermekben, a gyakorlati oktatás az iskolai műhelyekben folyik, rendje ezért megegyezik az előbbiekkel.

A tanév végén kéthetes összefüggő szakmai gyakorlat is a tanműhelyben zajlik.

Tanítási időben a tanulók az iskola területét nem hagyhatják el. Rendkívüli esetben az osztályfőnök, az igazgatóhelyettes vagy az igazgató engedélyezheti az eltávozást.

A szünet

A csoportot felügyelő tanár utasítása szerint szünetben a folyosón, az osztályteremben, jó idő esetén, az udvaron lehet tartózkodni. A folyosón rohangálni, lármázni, a többi gyerek nyugalmát és biztonságát veszélyeztetni nem szabad.

Ha a tanuló az óra megkezdése után érkezik, a tanár a késést a naplóba bejegyzi. Ötnél több beírt késést a magatartás értékelésénél az osztályfőnök figyelembe veszi.

Ha a késések összes ideje eléri a 45 percet, akkor a legutolsó késés óráját igazolatlannak tekintjük.

A tanórát csak indokolt esetben lehet elhagyni, (orvosi vizsgálat, hivatalos ügy intézése) melyet az osztályfőnök, az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyezhet.

A tanítás végén, az osztályterem elhagyása előtt a termet, a padokat rendben, szeméttől mentesen kell otthagyni.

A hetes feladata

A heteseket az osztályfőnök jelöli ki, nevüket a naplóba bejegyzi.

A hetes a tanár útmutatása szerint, értelmi képességeihez alkalmazkodva végrehajtja az egyszerű feladatokat.

A tanórán kívüli foglalkozás rendje

A tanórán kívüli foglalkozáson való részvétel önkéntes. A diákönkormányzat és/vagy a tanulók nagyobb közössége javaslata alapján, szakkörök szervezhetők az érdeklődésnek megfelelően. Ezek: kulturális, művészeti, ismereteket bővítő, alkotó jellegű szakkörök lehetnek, melyek csak felnőtt vezetésével, irányításával működhetnek.

A szülők az előre megadott fogadó órákon, szülői értekezleteken vagy előre egyeztetett külön időpontban kereshetik fel az iskola tanárait.

Az ünnepélyek

Ünnepélyeket, ünnepségeket a hagyományoknak megfelelően kerülnek megtartásra. Az ünnepségeken, rendezvényeken mind a tanulók, mind a tanárok az eseményhez méltó öltözékben jelenjenek meg.

A tanuló távolmaradása

A hiányzás, az igazolása

A tanítási napokról, tanórákról való hiányzást igazolni kell. A szülő három napot igazolhat. Családi okból való hosszabb távolmaradást az igazgatóval előre engedélyeztetni kell.

Az igazolásokat (szülői, orvosi) a hiányzás után legkésőbb három napon belül el kell juttatni az osztályfőnöknek. Ennek hiányában a hiányzás igazolatlannak tekinthető.

Bentlakó növendék esetében az ápoló, vagy a nevelők igazolják a hiányzást.

Az igazolatlan hiányzásokat az osztályfőnök írásban jelzi a szülőnek. (Az első órát, és a tizedik igazolatlan hiányzás után.) Harminc órát meghaladó igazolatlan hiányzást az osztályfőnök jelzi a szülőnek, és az iskola vezetőségének, akik tájékoztatják az illetékes jegyzőt.

Igazolatlan hiányzás befolyásolja a tanuló magatartásának elbírálását, kedvezményekben való részesedését.

Összesen 150 óra igazolt vagy igazolatlan hiányzás esetén az igazgató tájékoztatja a szülőt, majd 200 óránál ismét.

Az a tanuló, aki 250 óránál többet hiányzik (igazolt és igazolatlan), nem osztályozható. A nevelőtestület dönt, hogy osztályt ismétel, vagy osztályozó vizsgát tehet. A javító és az osztályozó vizsgák rendje a jogszabályoknak megfelelően zajlik.

Az a tanuló, aki egy tantárgyból az éves óraszám 30%-át hiányozza, nem osztályozható. Szakmai gyakorlat esetén ez 20%. A nyári szakmai gyakorlatról való bármely okból való hiányzás esetén a gyakorlat, és ezáltal a tanév érvénytelen.

A felmentés

A tanuló felmentésére csak rendkívüli esetben kerülhet sor,a törvényi előírásoknak megfelelően. A magántanulók is kötelesek a tantestület által kijelölt napon vizsgát tenni, tanév közben korrepetáláson, konzultáción részt venni.

A tanulók jutalmazásának elvei, formái

A jutalmazás elvei

Jutalmazások, kedvezmények adhatók, ha a tanuló képességeihez mérten maximálisan eleget tesz az elvárásoknak, kötelességén felül teljesít, az iskola érdekében többlet feladatot vállal és végez, mind tanulmányi munkája, mind a közösségért végzett tevékenység során.

A jutalmazás formái:

 • szóbeli dicséret
 • írásbeli dicséret
 • közösség előtti dicséret
 • oklevél
 • kedvezmény
 • jutalomtárgy

A dicséret formája: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, testületi.

A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

A fegyelmező intézkedések formái

 • Szóbeli figyelmeztetés
 • Írásbeli figyelmeztetés (osztályfőnöki figyelmeztetés – odaítéléséről az osztályfőnök dönt, javaslatot tehet rá az osztályban tanító szaktanár vagy pedagógus asszisztens is; igazgatói figyelmeztetés)
 • Írásbeli intés (osztályfőnöki, igazgatói)

Egyéb lehetőségek:

A tanulók és a dolgozók személyiségét, méltóságát vagy testi épségét sértő viselkedés elfogadhatatlan. Ilyen esetben, illetve a rendszeresen visszatérő súlyos problémák esetén a tantestület megbeszéli a problémát, és döntést hoz a szükséges intézkedésről. Ez lehet például orvosi, pszichológusi segítségadás, gyermekvédelmi szolgálatokkal való együttműködés, stb. Nem tanköteles tanulók esetén lehetséges az iskolából való kizárás.
A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei

A tanuló, ha kötelezettségeit vagy a házirendet megszegi - a fentiekben meghatározott - fegyelmező intézkedésben részesíthető. A fegyelmező intézkedést az osztályfőnök, a szaktanár vagy az igazgató rendeli el. A fegyelmező intézkedés alkalmazásánál figyelembe kell venni a tanuló által elkövetett vétség nagyságát, gyakoriságát, a fegyelmező intézkedés várható hatását, valamint a tanuló értelmi képességeit.

A tantestület célja az iskolában a jó légkör kialakítása. Ezért elsősorban a tanulók motivációjával kell megteremteni az elvárt viselkedést és tanulást. A figyelmeztetést megelőzi, illetve kiegészíti a tanulókkal történő beszélgetés. Ez szükség esetén a szülők, iskolapszichológus, a diákönkormányzat, az iskola vezetése vagy más segítő bevonásával is történhet az osztályfőnök koordinálásával. Rendszeresen visszatérő problémák esetén esetmegbeszélést hív össze az osztályfőnök az érintettek részvételével.

A jutalmazás és fegyelmező intézkedések esetén a diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet, képviselheti a diák érdekeit, közvetíthet a megoldásban.

Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai és eszközei használatának rendje

Az épület helyiségeit, berendezési tárgyait a rendeltetésének megfelelően kell használni. Mindenki kötelessége, hogy megőrizze rendjét, tisztaságát, épségét, ügyeljen a felszerelésére.

A tantermekben lévő televízió, videó, számítógép és egyéb eszközök csak tanári engedéllyel működtethetők.

A tantermekben csak tanári felügyelettel tartózkodhat a tanuló, ezek szabályait a tanév első óráján ismerteti a tanár.

Ezekben a helyiségekben fokozottan kell ügyelni a balesetveszélyes eszközök használatára. Műhelyekben: szúró-vágó szerszámok, elektromos gépek (varrógép, háztartási eszközök), tornaterem-edzőteremben: tornatermi felszerelések, kondigépek használatára fokozottan kell ügyelni.

Az intézmény területén dohányozni, szeszes italt, drogot fogyasztani tilos.

A számítástechnika termekben az eszközök használatakor a következő szabályokat kell betartani:

nem szabad:

 • a számítógépen található programokat letörölni, módosítani, elvinni,
 • a számítógépre programot másolni, a rendszergazda által nem telepített programot használni
 • mások adatait, munkáit elolvasni, letörölni, módosítani
 • a számítógépeket és a hozzácsatlakozó eszközöket elmozdítani, csatlakozásokat megbontani, kábelek kötéseit megváltoztatni, a gépeket szétszedni.

A meghibásodást vagy rendellenes működést azonnal jelezni kell. A teremben étkezni, italt fogyasztani nem lehet.

A diákönkormányzat az intézmény helyiségeit, berendezési tárgyait a rendeltetésének megfelelően térítésmentesen használhatja.

Az intézmény épületének és udvarának rendjének megőrzése a diákok és dolgozók közös feladata. Szükség esetén közös rendrakás, takarítás szervezhető.

Az udvar és a sportpálya használatának rendje

Az udvar és a sportpálya az intézmény diákjainak sport, szabadidős és játék tere.

Az udvart és a sportpályát rendeltetésének megfelelően kell használni, a szemetet eldobni tilos, azt az arra kijelölt szeméttárolóba kell elhelyezni.

A sportpályán a diákok felügyelet mellett folytathatnak sportolási tevékenységet.

A növényzet rongálása tilos.

Az intézmény és a szomszédok nyugalmának biztosítása érdekében kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenység (pl. robbanómotoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor működtetése) az udvaron nem végezhető munkanapokon 20.00 óra és 7.00 óra között,

szombaton,vasárnap és ünnepnapokon 00.00-8.00 óra és 14.00-24.00 óra között.

Tilos a hangerősítő, hangkibocsátó rendszert alkalmazó riasztó berendezésekkel történő indokolatlan, különleges zaj okozás.

Zajkeltő rendezvény szervezése az udvaron és a sportpályán hétvégén és ünnepnapokon tilos.

A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben foglaltakat be kell tartani.

A dolgok bevitelére vonatkozó előírások

Az iskolába csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet bevinni.

Mobiltelefont, ékszert és egyéb értéktárgyat a tanulók nem hozhatnak be az intézménybe. Amennyiben valamilyen különleges ok miatt a szülő ezt kéri, csak a leadott értéktárgyakért vállal felelőséget az intézmény. Ebben az esetben a szülő felelősége jelezni az intézmény felé, hogy a gyermekénél milyen értéktárgy van.

Az intézmény csak a tanuló által leadott tárgyakért vállal felelősséget.

A nem engedélyezett tárgyakat a tanuló a tanárának leadhatja, aki azt a szülőnek átadja.

Az intézmény területére szúró-vágó eszközt, szerszámot, robbanó anyagot, szerkezetet, kábítószert, alkoholt, sérülés okozására alkalmas vegyi anyagot, lövésre alkalmas tárgyat, fegyvert behozni tilos.

A tanuló által előállított termék, dolog alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai

Az intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan dolognak, amelyet a tanuló az intézményben kapott anyagokból tanítási órán, vagy egyéb foglalkozáson állított elő. A tanuló egyes munkáit év végén a szaktanár engedélyével haza viheti.

A balesetvédelem

Mindenki kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, tartsa be a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat. Ennek érdekében vegyen részt a baleset- és tűzvédelmi oktatásokon, képességeinek megfelelően sajátítsa el a legszükségesebb ismereteket. A tűzriadó során a gyakorlatban tanulja meg a tennivalókat. Haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak, ha veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt. Az előírásoknak megfelelően használja az eszközöket, tartsa be a helyiségek és az intézményhez tartozó területek használati rendjét és a foglalkozások rendjét.

Bármilyen balesetet azonnal jelenteni kell az igazgató helyettesnek.

A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje

Tanulóink sajátos nevelési igényű tanulók, akik térítésmentesen részesülnek tankönyv ellátásban, a mindenkori jogszabályi előírások szerinti igazolás megléte alapján.

Tartós használatra készült tankönyvekkel kapcsolatos eljárás

Az iskolai könyvtár állományában lévő tartós használatú tankönyveket a tanuló egy évre kölcsönözheti ki. A tartós használatú könyvek a könyvtár időszakos kiadványok nyilvántartásába kerülnek bejegyzésre. A tankönyvek címoldalán megkülönböztető: T jelzés kerül feltüntetésre. A tanév végén (az utolsó tanítási héten) kötelesek leadni a könyveket a könyvtárba. A tankönyvbe írni, rajzolni, összefirkálni, lapot kitépni belőle nem szabad. Az elveszett, vagy szándékosan megrongált tankönyvet a tanuló elsősorban pótolni köteles, ha nem lehetséges a beszerzési érték 50%-át köteles befizetni az intézmény pénztárába. Három éve használt tankönyv elvesztése, vagy megrongálódása esetén a tanulónak a beszerzési érték 25%-át kell megfizetni.

A tankönyvkölcsönzés szabályozása

A tanulók a könyvtárat a külön meghatározott nyitvatartási rend szerint, vagy külön szervezett könyvtári foglalkozásokon, tanítási órán vagy tanítási órán kívüli foglalkozásokon felnőtt felügyelettel látogathatják.

A kölcsönzés ingyenes. A kölcsönzött könyv vagy egyéb adathordozó megrongálódása, elvesztése esetén a tanulóknak, ill. a szülőknek a kölcsönzött eszköz árát meg kell téríteniük.

Az iskola pedagógiai programja végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartás

Az iskola pedagógiai programja végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken, belföldi és külföldi tanulmányi kirándulásokon a tanulónak tilos szeszesitalt és kábítószert fogyasztani, valamint a rendezvény jellegéhez méltó magatartást kell tanúsítani. Az iskolában elvárt alapvető normákat itt is be kell tartani.

A térítési díj, tandíj befizetése, visszafizetése

A magyar közoktatás állami és önkormányzati fenntartású intézményeiben a pedagógiai szolgáltatások túlnyomó többsége ingyenesen vehető igénybe. Az alapellátás ingyenes területeiről a köznevelési törvény rendelkezik.

Az étkezési térítési díj mértékét Budapest Főváros Közgyűlése rendeletben állapítja meg az intézménytípustól függően, differenciáltan. A megállapított étkezési térítési díjat a szülők minden hónap 10. napjáig átutalási postautalványon, vagy készpénzben kötelesek az intézmény pénztárába befizetni. Az étkezésről való lemondást a tárgynapot megelőzően legalább két nappal kell jelezni. A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szüneteltetése esetén a többletfizetés visszatérítéséről a megszűnést, illetve szüneteltetést követő egy hónapon belül az intézmény gondoskodik.

A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái

A tanuló joga, hogy hozzájusson a tanulmányai folytatásához szükséges információkhoz és tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról és kötelességeiről. Ebben az osztályfőnökök, a diákönkormányzat, valamint a könyvtárban elhelyezett dokumentumok segítik.

A tájékoztatási jog mellett biztosítani kell számukra, hogy szervezett formában véleményt mondjanak az őket nevelő és oktató pedagógusok munkájáról és az őket érintő kérdésekről.

A tanulónak joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint arra is, hogy e témákban javaslatot tegyen. Kérdéseivel fordulhat a diákönkormányzathoz, diákönkormányzatot segítő pedagógushoz, az igazgató-helyettesekhez, az osztályfőnökökhöz.

A tanulók a diák önkormányzati képviselőiken keresztül kapnak tájékoztatást és mondhatják el véleményüket. Ennek érdekében diák önkormányzati gyűlések és diákgyűlések szervezhetők. Ennek rendjét a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

A tanév során többször Diák Egyeztető Fórumra várja az igazgató a diákönkormányzat vezetőit és az érdeklődő diákokat. Itt a programokról, feladatokról, tervekről, esetleges problémákról időben és közvetlenül lehet egyeztetni a diákokkal.

A tanulók tájékoztatásának további eszköze az Internet, melynek használatával az iskolai oktatás keretén belül ismerkedhetnek meg. Az intézmény honlapjáról is tájékozódhatnak.

A kollégiumi házirend

A kollégium élete, munkarendje

A napirend

 • Ébresztő: reggel 6:45 - 7:00 óra között .
 • Reggeli teendők elvégzése: mosakodás, fogmosás, fésülködés, öltözködés, hálók rendbetétele.
 • Reggeli: 7:15 - 7:45 óráig folyamatosan.
 • Reggeli után a gyermekfelügyelők átkísérik a gyermekeket az iskolába, majd mindenki saját osztályába vonul.
 • Tanítás kezdete: 8:00 óra
 • Ebéd folyamatosan: 12:30 – 14:30 óráig
 • Ebéd után kísérettel vagy önállóan érkeznek a tanulók a kollégiumba, ahol nevelőtanáraik fogadják őket, a foglalkozások a délutáni rend szerint történnek (szakkörök, szabadidős tevékenység, sportolás, séta, kirándulás a szabadban).
 • Tanóra: 16:30 - 18:00 óráig
 • Vacsora: 18:00 - 18:30 óráig
 • Fejlesztés: 18:30 - 19:30 óráig egyéni fejlesztés, csoportos és egyéni beszélgetés.
 • Esti teendők: 19:30 – 21:00 fürdés, ágyazás, rendrakás a lakásban.
 • TV nézés, zenehallgatás, számítógépezés, házi mozi, társasjátékozás
 • Villanyoltás: a gyerekek életkori szükségleteinek megfelelően, legkésőbb 21:30
 • A napirenddel kapcsolatos szabályok

A tanulók az életkori sajátosságaiknak, fejlettségüknek megfelelően járuljanak hozzá a környezetük rendben tartásához, vegyenek részt az önkiszolgáló tevékenységekben.

A tálalásban segítő gyerekek megterítenek és visszaviszik a tányérokat. Délután a konyháról felviszik lakásaikba az uzsonnát és a vacsorát. Hetente egyszer segítenek a vacsora elkészítésében. Az esti mosogatásban, rendrakásban képességeiknek megfelelően vesznek részt.

A délutáni tanóra ideje alatt készítik el a tanulók házi feladataikat. Aki hamarabb elkészült olvashat, külön feladatot kérhet a nevelőtől, gyakorolhat, vagy ismételheti az eddig tanultakat.

A tanórán kívüli foglalkozások szabadon választhatóak: szakkörök, sportkör, hitoktatás kézműves foglalkozás, kirándulás, séta, kulturális programok, játék, esténként videó-vagy TV nézés.

Az ellátás

A kollégiumi ellátás ingyenes. Minden tanuló napi ötszöri, az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezésben részesül térítés ellenében. A megállapított étkezési térítési díjat a szülők minden hónap 10. napjáig készpénzben kötelesek az intézmény pénztárába befizetni. A térítési díjak befizetésének helyszíne az intézmény pénztára, a pénztári órák ideje alatt. Amennyiben 2 havi térítési díj hátralék halmozódik fel, a kollégiumi jogviszonyt felfüggesztjük.

A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szüneteltetése esetén az étkezési térítési díjat az intézmény egy hónapon belül visszafizeti.

Ágyneműcsere kéthetenként történik. Egészségügyi okok miatt a csere igény szerint történhet.

A szülő kérésére (meghatalmazásával) gyermeke egészségügyi ellátásáról, állandó gyógyszerezéséről az intézmény ápolónője gondoskodik.

A megfelelő személyi higiéné biztosítása érdekében a szülőknek gyermekeiket tisztálkodási szerekkel kell ellátniuk. A gyermek évszakhoz és alkalomhoz illő ruházatáról a szülőnek kell gondoskodnia.

Különböző értékek bevitelére vonatkozó előírások

A gyermekek csak az oktatáshoz szükséges felszerelést, valamint a kollégiumban használt, mindennapi élethez szükséges dolgokat hozhatják be. A 10 ezer forint feletti értéket képviselő tárgyakat behozni csak előzetes bejelentés alapján lehet (magnó, mobiltelefon, számítógép, iphone, ékszer, készpénz, bankkártya) Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyat a tanuló csak saját felelősségére hozhat be. Csak a megőrzésre átadott tárgyakért tud az intézmény felelősséget vállalni.

Élet kioltására alkalmas eszközöket, tűz- és robbanásveszélyes anyagokat a kollégium területére behozni tilos!

Az öltözet

A ruházat mindig az alkalomnak megfelelő legyen. Délelőtt iskolai ruha, délután kényelmes játszóruha, mely sportoláshoz is alkalmas. Ünnepek alkalmával ünneplő ruha.

A kollégiumi tanulók saját ruházatukat használják, tisztántartása a szülők feladata.

Az eltávozás, érkezés rendje

Távozás a kollégiumból péntekenként legkésőbb 16 óráig, illetve iskolai szünetek esetén a szünetet megelőző utolsó tanítási napon 16 óráig.

Érkezés a kollégiumba indokolt esetben vasárnap 16 órától 18 óráig, hétfőnként 8 óráig.

Iskolai szünetek esetén az első tanítási napot megelőző napon 16órától 18 óráig vagy az első tanítási napon 8 óráig.

Egyedül csak az a gyermek hagyhatja el a kollégiumot, aki megbízhatóan, biztonságosan közlekedik, és a szülő írásban is felelősséget vállal gyermeke önálló közlekedéséért.

Hét közben csak indokolt esetben engedélyezhető kimenő a szülő kérésére.

Engedély nélkül a kollégium területét elhagyni tilos!

Betegség esetén a szülőnek a megbetegedés napján el kell vinnie gyermekét a kollégiumból, a szülő érkezéséig a beteg gyermek ellátását az intézmény ápolónője biztosítja. Betegen gyermeket visszahozni nem lehet.

Idegen személy az intézmény területén csak igazgatói engedéllyel tartózkodhat, ezért csak előzetes bejelentés alapján lehet látogatót fogadni.

A helyiségek, felszerelések használata

A kollégium helyiségeit, tárgyait, eszközeit rendeltetésszerűen és az előírásoknak megfelelően kell használni. Ügyelni kell az épület, a falak, a berendezési tárgyak épségére és tisztaságára. Kötelessége minden tanulónak, hogy óvja a közös tulajdont, hogy a következő tanulócsoportok számára is épségben, maradjon meg intézményünk. Ezért elvárjuk mindenkitől, hogy fizikai és egészségi állapotának, életkori sajátosságainak és képességeinek megfelelően vegyen részt a közös és önkiszolgáló munkában, a környezet rendben- és tisztántartásában.

A kollégium lakói felügyelet mellett használhatják az iskolai tornatermet, az udvari sportpályát, az edzőtermet, a könyvtárat, és egyéb közösségi helyiségeket.

Az eszközök, felszerelési tárgyak épségéért a használója felel. Gondatlan vagy szándékos károkozásért a kiskorú gondozója anyagi felelősséggel tartozik

Balesetvédelem

Mindenki kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, tartsa be a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat. Ennek érdekében vegyen részt a baleset- és tűzvédelmi oktatásokon, képességeinek megfelelően sajátítsa el a legszükségesebb ismereteket. A tűzriadó során a gyakorlatban tanulja meg a tennivalókat. Haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak, ha veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt. Az előírásoknak megfelelően használja az eszközöket, tartsa be a helyiségek és az intézményhez tartozó területek használati rendjét és a foglalkozások rendjét.

A kollégiumi növendékektől elvárt magatartás

Lakhatás során mások nyugalmát, jogait a tanuláshoz, pihenéshez sérteni nem szabad.

Elvárjuk minden növendéktől, hogy a felnőttekkel, társaival kulturáltan, udvariasan beszéljen, óvja a közösség rendjét, derűjét, nyugalmát. Beszéde legyen egyenes, őszinte, durva trágár kifejezésektől mentes. Testi erőfölénnyel visszaélni, mások testi épségét veszélyeztetni nem lehet. Alkoholt fogyasztani, egészségre káros anyagokat használni tilos!

A diákönkormányzat

A gyermekek érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre, mely szervezet véleményt nyilváníthat az intézmény vezetőjénél a működéssel és a gyermekekkel kapcsolatos kérdésekben. A diákok egyéni problémáikkal és kéréseikkel is fordulhatnak a diákönkormányzathoz. A diákönkormányzat működését a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata írja le.

Egyéb véleménynyilvánítási fórumként működnek a csoportmegbeszélések, ahol a növendékek feltehetik kérdéseiket, javaslatot tehetnek, panasszal élhetnek.

A tanuló kollégiumi foglalkozás alóli felmentésének elvei

A tanulók a kollégiumi kötelező foglalkozások alól felmentést orvosi utasítás esetén kaphatnak.

A szabadon választható foglalkozásokon a részvétel önkéntes. Ezek: szakkörök, sportfoglalkozások, versenyek (művészeti és tanulmányi), hitoktatás, színházlátogatás, kulturális rendezvényeken való részvétel.

A tanuló a pedagógiai felügyelet alól nem vonhatja ki magát.

A tanuló távolmaradásának igazolása

A tanuló távolmaradását betegség esetén a szülőnek jeleznie kell. Az étkezést le kell mondani. Amennyiben a szülő a betegség idejére az étkezést nem mondja le, az étkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Három napnál hosszabb betegség idejére az orvosi igazolást az iskolában az osztályfőnöknek kell leadni.

A kollégium által szervezettkollégiumon kívüli rendezvényeken való tanulói magatartás

A kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó kollégiumon kívüli rendezvényeken a belföldi és külföldi tanulmányi kirándulásokon a tanulónak tilos szeszesitalt és kábítószert fogyasztani, valamint a rendezvény jellegéhez méltó magatartást kell tanúsítani.

A tanuló jutalmazásának elvei és formái

Jutalom, kedvezmények adhatók, ha a tanuló képességeihez mérten maximálisan eleget tesz az elvárásoknak, kötelességén felül teljesít, a kollégium érdekében többlet feladatot vállal és végez.

A jutalmazás formái:

 • szóbeli dicséret
 • írásbeli dicséret
 • közösség előtti dicséret
 • kedvezmény, jutalomtárgy

A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei és formái

A tanuló, ha kötelezettségeit vagy a házirendet megszegi – a fentiekben meghatározott fegyelmező intézkedésben részesíthető. A fegyelmező intézkedést a nevelőtanár, vagy az igazgató rendeli el. A fegyelmező intézkedés alkalmazásánál figyelembe kell venni a tanuló által elkövetett vétség nagyságát, gyakoriságát a fegyelmező intézkedés várható hatását, a tanuló állapotát.

A fegyelmező intézkedések formái:

 • szóbeli figyelmeztetés
 • írásbeli figyelmeztetés
 • felfüggesztés: 1 hónapos eltanácsolás a kollégiumból
 • kizárás a kollégiumból

A kollégiumi elhelyezés megszűnése

 • A kollégiumi elhelyezés az alábbi esetekben szűnik meg:
 • A szülő kérésére.
 • Próbaidő alatt a gyermek beilleszkedésének hiánya esetén.
 • Amennyiben a gyermek, tanuló önhibájából, vagy önhibáján kívül veszélyezteti társai testi épségét, biztonságát, egészségét, mentális vagy lelki fejlődését.
 • Kezelésük módja egyedi.
 • A fegyelmező intézkedés alkalmazásakor.

Az érintettek meghallgatása után az igazgató dönt a kollégiumi tagsági viszony megszűnéséről. Döntését írásban közli a tanulóval, gyámjával vagy kiskorú tanuló esetén a szülővel.

A tanuló véleménynyilvánításának, a tanuló rendszeres tájékoztatásának rendjeés formái

A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. Ebben a nevelőtanárok segítik. A tájékoztatási jog mellett biztosítani kell számukra, hogy szervezett formában véleményt nyilváníthassanak az őket érintő kérdésekről. A tanulónak joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon személyét érintő kérdésekről, melyekkel nevelőtanáraihoz fordulhat.

A tanulók rendszeres véleménynyilvánításának fóruma a csoportgyűlés.

Záradék:

A házirendet a nevelőtestület 2013.08.28-i értekezletén megtárgyalta és elfogadta.

 

 

Budapest, 2013. 08. 28.

Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech